Dbając o bezpieczeństwo i komfort naszych klientów prosimy o zapoznanie się z regulaminem wypożyczania rowerów i wycieczek:

  • spotkanie zawsze 30 min przed planowaną godziną startu
  • przed każdą wycieczką przeprowadzany jest krótki instruktaż roweru i krótki trening
  • bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego godzina rozpoczęcia jak i trasa może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe

Regulamin użytkowania wypożyczonego roweru

1. Właścicielem roweru jest Fit & Bike Sport, zwany dalej również wypożyczającym.

2. Właściciel wypożycza rower dla zaspokojenia turystycznych lub komunikacyjnych potrzeb klienta.

3. Rower należy używać zgodnie z jego normalnym, przeciętnym, zwyczajowym, turystycznym przeznaczeniem – tzn. nie w sposób wyczynowy lub sportowo-ekstremalny.

4. Wypożyczając rower klient potwierdza, iż znajduje się on w nienagannym stanie technicznym, wizualnym i estetycznym. Klient dokonuje stosownych oględzin roweru w momencie
wypożyczenia, przed jego używaniem.

5. Klient jest odpowiedzialny za rower od momentu jego wypożyczenia do momentu zwrotu.

6. Klienta obciąża ryzyko uszkodzenia i zniszczenia (zarówno umyślnego jak i nieumyślnego) roweru a także ryzyko jego utraty lub pogorszenia w wyniku kradzież lub wandalizmu. Odpowiedzialność klienta jest odpowiedzialnością materialną (finansową) do pełnej wartości szkody właściciela lub podmiotu, który wypożyczył rower klientowi.

7. Podczas użytkowania roweru należy stosować się do obowiązujących przepisów a w szczególności do przepisów ruchu drogowego.

8. Klient odpowiada za szkody wyrządzone innym osobom podczas oraz w związku z używaniem roweru i dlatego powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

9. Z uwagi na odpowiedzialność opisaną w pkt. 6 wypożyczający sugeruje i zaleca aby klient unikał jazdy brawurowej, jazdy zbyt szybkiej w danych warunkach lub odcinkach, jazdy ponad posiadane umiejętności. Wypożyczający przypomina, że w razie sytuacji gdy odcinek trasy przerasta umiejętności klienta należy zejść i przeprowadzić rower.

10. Klient obowiązany jest zwrócić rower w takim stanie jak go wypożyczył.

11. Jednocześnie z pobraniem roweru klient podpisuje oświadczenie że zapoznał się z regulaminem oraz że rower znajduje się on w nienagannym stanie technicznym, wizualnym i estetycznym.

12. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, komunikacyjne oraz inne zdarzenia i ich następstwa w trakcie i w związku z używaniem roweru. Z tego powodu klient powinien zaopatrzyć się w indywidualne ubezpieczenie od takich zdarzeń.

13. Podczas jazdy na rowerze klient powinien zawsze i bezwzględnie używać kasku rowerowego a także innych akcesoriów ochronnych jeżeli jest to uzasadnione warunkami użytkowania roweru.

Prosimy o pobranie i wypełnienie potwierdzenia zapoznania się z regulaminem